Production Credits

Contributors

 • Yoshiyuki Ofuji
 • Sakiko Ogino
 • Ikuko Seo
 • Kazuko Miyamoto
 • Ken Hattori
 • Emiko Okada
 • Yasushi Watanabe
 • Yoshio Yasui
 • Noriko Tanaka
 • Makoto Matsudo
 • Natsuki Matsumoto
 • Kiyomi Nakajima
 • Masato Mouri
 • Eri Kinoshita
 • Fumito Shirai
 • Kotaro Shibata
 • Makiko Kamiya

Staff

 • Hidenori Okada, National Film Center, the National Museum of Modern Art, Tokyo
 • Yoriaki Sazaki, National Film Center, the National Museum of Modern Art, Tokyo
 • Kazuki Miura, National Film Center, the National Museum of Modern Art, Tokyo
 • Tomonori Nakanishi, National Film Center, the National Museum of Modern Art, Tokyo
 • Hitomi Matsuyama, National Film Center, the National Museum of Modern Art, Tokyo
 • Tomoya Kimura, National Film Center, the National Museum of Modern Art, Tokyo
 • Mariko Takabayashi, National Film Center, the National Museum of Modern Art, Tokyo
 • Naosuke Okamoto, National Film Center, the National Museum of Modern Art, Tokyo
 • Akihiko Takano, National Institute of Informatics
 • Yuzo Marukawa, National Museum of Ethnology
 • Ryuhei Aoki, Second Brain Ltd.
 • Goro Tsuru, DIAGRAPH
 • Kouichi Machida, Ideo Co., Ltd.
 • Tetsuya Okitsu, Kei Nomura, AXIOHELIX Co.Ltd.

Please tell us what you think about this website by filling out a short questionnaire.